Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van BannerVision B.V.

Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden.

 

DEFINITIES

Wederpartij: natuurlijke of rechtspersoon met wie BannerVision een (of meerdere) overeenkomst(en) heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten. BannerVision: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BannerVision B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, en alle direct of indirect aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen BannerVision en wederpartij en elke wijziging of aanvulling daarop;

Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een overeenkomst aan de wederpartij (zullen) worden (af) geleverd.

Diensten: door BannerVision aan de wederpartij te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies.

Schade: alle door de wederpartij geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief

gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;

Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

ALGEMEEN

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de wederpartij, waaronder aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan.

2.Door aanvaarding van een door ons gedaan aanbod, aanvaardt de wederpartij tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk door ons van de hand gewezen.

3.Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van ons. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de overeenkomst waarvoor deze is afgesproken.

 

AANBIEDINGEN

1.Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3 Indien de wederpartij geen gebruik wenst te maken van onze diensten, zijn wij gerechtigd om de aan de aanbieding verbonden kosten welke specifiek voor de wederpartij werden gemaakt in rekening te brengen.

4.Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

5.Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 

OVEREENKOMST

1.Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dàn tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijke hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2.Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.

4.Indien een wederpartij in naam en voor rekening van een ander een opdracht aan ons verstrekt kan van deze wederpartij, als hoofdelijk aansprakelijke, nakoming worden gevorderd in het geval de vertegenwoordigde partij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet.

5.Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

6.Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

7.Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

8.De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correct uitvoering van de overeenkomst.

9.Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en andere bescheiden maken deel uit van de overeenkomst indien en voorzover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving, prevaleert de laatste.

 

ANNULERING

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

 

LEVERING

1.Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst zijn gekochte zaken voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de weder-partij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

2.Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.

3.De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze centraal uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

4.Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

5.Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

6.Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.

 

TRANSPORT/RISICO

1.De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/ koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

2.Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

3.Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

4.Vanaf het moment dat de gekochte zaken voor rekening en risico van de wederpartij zijn, draagt de wederpartij zorg voor afdoende verzekeringen om de gekochte zaken tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.

5.Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van de wederpartij wordt uitgesteld, de wederpartij om levering in gedeelten verzoekt en/of de gekochte zaken niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de gekochte zaken desondanks op de wederpartij over met ingang van het moment dat de gekochte zaken in de administratie of de opslagruimte van BannerVision als ‘goederen van de wederpartij’ zijn geïdentificeerd. BannerVision is vanaf dat moment gerechtvaardigd om de gekochte zaken aan de wederpartij te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en/of andere extra kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VAN AANNEMING VAN WERK.

 

I (OP)LEVERING

1.De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde (op)leveringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zij zijn niet bindend, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

2.De opgegeven (op)leveringstermijnen vangen eerst aan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de wederpartij te verstrekken gegevens, documenten, materialen e.d.

3.Overschrijding van deze termijnen door welke oorzaak ook zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende over-eenkomst of uit enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeen-komst mocht voortvloeien.

4.Bij excessieve overschrijding van de (op)leveringstijd, zulks evenwel ter beoordeling van ons, zullen wij in nader overleg met de wederpartij treden.

5.In geval van aanneming van werk wordt het werk als opgeleverd beschouwd:

a. wanneer wij aan de wederpartij schriftelijk dan wel mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk en de wederpartij het werk heeft goedgekeurd.

b. na verloop van 8 dagen nadat wij schriftelijk aan de wederpartij hebben mede-gedeeld dat het werk voltooid is, en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen de termijn op te nemen.

c. bij ingebruikneming van het werk door de wederpartij, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

6.Kleine gebreken zullen door ons zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de wederpartij opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, zijn wij slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij de oorzaak van de gebreken aan ons valt toe te rekenen.

7.Normale afwijkingen van een representatief monster van een natuurprodukt geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren, op te schorten of enige vergoeding te verlangen.

8.De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwstoffen en materialen worden door ons afgevoerd.

 

II SLOOPWERKEN

Indien de opdracht sloopwerkzaamheden omvat, gelden deze voorwaarden onverkort, met dien verstande dat bij het verwijderen van asbesthoudende materialen:

A.er uitsluitend wordt gewerkt volgens de door de Inspectie SZW opgestelde reglementen;

B.meerkosten als gevolg van het verwijderen van niet in de opdracht vermelde asbesthoudende materialen voor rekening zijn van de opdrachtgever;

C.de door ons personeel aan te geven aanwijzingen moeten worden opgevolgd;

D.geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor gezondheidsproblemen van personen die zonder toestemming de betreffende ruimte(n) betreden voordat die ruimte(n) asbestvrij is/zijn verklaard, dan wel de hoeveelheid onder de door de Inspectie SZW voorgeschreven norm ligt;

E.wij zonder meer kunnen afzien van de opdracht als geen medewerking wordt verleend aan te treffen maatregelen als genoemd in punt C.

 

III MEER- EN MINDERWERK

1.De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de wederpartij op de uitvoering, respectievelijke van ons op de verrekening daarvan, indien en voorzover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk al zodanig is opgedragen.

2. Wij hebben het recht de kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, ontstaan uit de volgende oorzaken:

a.wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten onze schuld dienen te worden gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking binnen normale werktijden kunnen geschieden;

b.wanneer overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan ons niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.

3.Indien bij de eindafrekening blijkt, dat het totaal van de in dit artikel genoemde posten een vermindering van onze aannemingssom ten gevolge heeft, hebben wij recht op een bedrag gelijk aan 15% van deze vermindering.

4.Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk.

 

IV VERPLICHTINGEN VAN WEDERPARTIJ INZAKE AANNEMING

1.De wederpartij neemt op zich ervoor te zorgen dat wij tijdig en kosteloos kunnen beschikken:

a.over de vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de opzet van het werk volgens het bestek vereist zijn;

b.over het gebouw, terrein of het water, waaraan of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

c.over eventuele detailtekeningen waarin opgenomen niet-zichtbare kabels, leidingen en andere relevante gegevens;

d.over de verstrekkingen, die de wederpartij ingevolge de overeenkomst doet;

e.over voldoende gelegenheid voor aanvoer, afvoer en beveiligde droge opslag van bouwstoffen, materialen en werktuigen;

f. over voldoende parkeerruimte in de directe nabijheid van het werk;

g.over aansluitmogelijkheden en benodigde energie voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water, etc.

2.De wederpartij garandeert dat bij voortduring alle wettelijke vereisten m.b.t. veiligheid en arbeidsomstandigheden door hem in acht worden genomen.

3.De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijze, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

4.Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld gebrekkig zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

5.De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden en afleveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van ons daarvan geen vertraging ondervindt, bij gebreke waarvan vertragingskosten worden berekend.

 

V SCHORSING EN BEEINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT

1.De wederpartij is gerechtigd de uitvoering van het werk in zijn geheel of gedeeltelijk te doen schorsen.

2.Door ons dientengevolge te maken kosten en geleden schade dienen ons terstond en zonder nadere ingebrekestelling te worden vergoed.

3.Indien de schorsing langer duurt dan 14 dagen kunnen wij bovendien vorderen dat het uitgevoerde werk wordt afgerekend, ongeacht eventuele andersluidende betalingsbedingen.

4.Indien de schorsing langer duurt dan 28 dagen zijn wij gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen onder gehoudenheid van de wederpartij tot betaling van verschuldigde vervallen termijnen alsmede vergoeding van alle uit de annulering voor ons voortvloeiende kosten en schade, waaronder begrepen een vergoeding van

winstderving gesteld op 10% van de aanneemsom verminderd met door ons niet gemaakte kosten.

 

VI BIJLEVERING VAN MATERIALEN E.D.

In geval van levering van materialen e.d. door de wederpartij, wordt door ons 20% van de marktprijs daarvan in rekening gebracht, zulks tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen.

 

VII VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN OBJECTEN

Zodra de wederpartij de intentie verkrijgt tot verkoop van het object, waarin of waaraan door ons werkzaamheden dienen te worden verricht, is de wederpartij verplicht ons hiervan onverwijld in kennis te stellen. Gelijke verplichting geldt in geval van verkoop van het object, na gereedkoming der werkzaamheden in het geval geen volledige betaling terzake heeft plaatsgevonden.

 

VIII FACTURERING

1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de overeengekomen aanneemsom worden gefactureerd in 4 termijnen:

- 30% na aanvang van de werkzaamheden

- 30% na oplevering van de helft van de werkzaamheden

- 30% na oplevering van 3/4 van de werkzaamheden

- 10% na volledige oplevering

2.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt meerwerk binnen de periode van oplevering als bovenvermeld meegefactureerd. Verrekening van minderwerk geschiedt bij de eindfacturering.

 

PRIJZEN

1.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

- gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,

- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,

- vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

2.Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfaktoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

 

OVERMACHT

1.Onder overmacht wordt ten deze verstaan:

elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2.Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3.Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4.Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5.De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOM

1.Tenzij anders overeengekomen behoudt BannerVision de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door BannerVision verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, offertes, mallen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst rechtvaardigt. Deze stukken blijven eigendom van BannerVision en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. De wederpartij is gehouden op eerste verzoek van BannerVision te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

2.De wederpartij garandeert ons te allen tijde dat gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldig zouden

mogen maken uit hoofde van schendingen van deze garantie.

3.Door het verstrekken van een opdracht of totstandkoming van een overeenkomst, vrijwaart de wederpartij BannerVision uitdrukkelijk ter zake van alle schade en kosten, ook op die van rechtskundige adviseurs, die bij de uitvoering van de opdracht zouden kunnen ontstaan door (gepretendeerde) inbreuken op auteursrechten c.q. rechten van industriële eigendom.

 

AANSPRAKELIJKHEID

1.Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald en voor zover BannerVision aansprakelijk is krachtens de wet of algemene rechtsregel van openbare orde en goede trouw, is BannerVision niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

2.Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

3.In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

4.Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstellings- en/of fabrikagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

5.Na verloop van 30 dagen na de oplevering van het werk, zijn wij niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien zich het geval voordoet als voorzien in artikel 7: 759 BW, dan wel indien het werk een verborgen gebrek bevat en ons daarvan binnen 4 weken na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan.

6.De rechtsvordering inzake een verborgen gebrek kan na verloop van 3 jaar, te rekenen vanaf het moment van oplevering niet meer worden ingesteld door de wederpartij dan wel door diens rechtsverkrijgenden.

7.Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voorzover onze aansprakelijkheidsassuradeuren geen dekking verlenen terzake van schade toegebracht aan de wederpartij en/of derden.

 

RECLAMES

1.Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons -rechtstreeks binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2.Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

3.Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijke de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4.Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

5.Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

6.De wederpartij dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de gekochte zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen indien hij BannerVision daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen twee werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen twee dagen na ontdekking, uiterlijk binnen zeven dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt het recht van de wederpartij tot reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan BannerVision’s onderzoek naar de gezondheid van de ingediende klacht. De wederpartij zal BannerVision in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.

 

GARANTIE

1.Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door ons geleverde produkten en werkzaamheden. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

2.Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derde leverancier aan ons verleent.

3.De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

4.De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

5.Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.

6.Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2.De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

3.Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die goederen waarin de door ons geleverde stoffen zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deeluitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop

volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

 

BETALING

1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank-of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2.Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Ingeval de wederpartij:

a.in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

b.komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c.enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

d.nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e.overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

f. ons kenbaar maakt tot verkoop over te willen gaan van het object waarin of waaraan wij onze werkzaamheden (moeten) verrichten, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

 

RENTE EN KOSTEN

1.Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

GESCHILLEN

1.Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van BannerVision bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

 

SLOTBEPALING

1.Elk beding dat strijdig mocht zijn of worden met dwingende bepalingen van Nederlands recht zal telkens indien mogelijk herleid worden tot toegelaten werking. In geen geval zal de nietigheid van geen of andere bepalingen de geldigheid van deze voorwaarden aantasten.

BannerVision

Dammekant 129B
2411 CC Bodegraven

+31(0)172 748105
info@bannervision.nl

Bel mij terug!

Naam

Telefoonnummer